REDOVISNINGSTJÄNSTER

Bokslut

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Med detta lämnas information till företagets omvärld som leverantörer, banker och kreditinstitutet. Bokslutet är en väsentlig faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet.

Procendias redovisningskonsulter utför detta arbete enligt Reko, håller kontakterna med bolagets revisor, ser till att styrelse- och bolagsstämmoprotokoll upprättas och att allt kommer myndigheter tillhanda i rätt tid. I bokslutet ingår att Procendia upprättar alla nödvändiga bilagor. Bilagor gör det lätt för dig som företagare att själva kunna tolka bokslutet och kunna se vad som ligger till grund för de olika posterna.

För aktiebolagen ser vi till att upprätta årsredovisning enligt alla lagens regler och normer.

För de kunder som vi sköter den löpande redovisningen blir det naturligt att Procendia fullföljer uppdraget med bokslutet. Vi gör även detta för kunder som löpande under året upprättar sin egen löpande bokföring men som sedan inte har möjlighet att fullfölja med bokslut.

Procendia kan även hjälpa er med delårsrapporter, månadsbokslut och mycket mer